Musicantica Slovaca

Musicantica Slovaca

Čomu sa Musicantica Slovaca venuje?:

Hudobné združenie MUSICANTICA SLOVACA z Nitry sa venuje už takmer 15 rokov oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka z nášho územia ale aj zo vzdialenejších európskych krajín. Tomuto zodpovedá aj ich bohatý inštrumentár originálov a replík historických hudobných nástrojov, ktoré vytvorili majstri Juraj Dufek, Dušan Holík, Petr Indrák, Pavel Číp, Csibi Szabolcs, Jozef Šuška, Rastislav Trnovec a Robert Žilík. Osobitnú pozornosť venuje združenie pôvodným textom a ich umeleckým prekladom. Okrem stálych členov (Robert Žilík, Mária Žilíková-Mandáková, Miroslava Blažeková, Tomáš Blažek) MUSICANTICA SLOVACA spolupracuje s ďalšími hudobníkmi, hudobnými a tanečnými telesami (Juraj Dufek, Dušan Holík, Vladimír Rusó, Juraj Hatrík, Miloš Valent, Solamente naturali, Troubadours Art Ensemble, Duo Dachti, Saltarello, FS Drienka). Hudobné združenie venuje pozornosť aj hudobno-pedagogickej činnosti: realizuje komentované koncerty pre školskú mládež, kultúrne inštitúcie (múzeá, galérie, osvetové strediská, knižnice) a seniorov.

Dôvod prečo je v projekte

Oživovanie historických pamiatok