Vladimír Sklenka

Čomu sa Vladimír venuje

Vyštudoval som ZŠ vo Zvolene, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, na UMB v Banskej Bystrici odbor História – Filozofia. Hneď som nastúpil do Stredoslovenského múzea v BB na pozíciu kunsthistorik, o rok som bol aj na pozícii historika, o cca dva roky vedúci Historického oddelenia o rok vedúci Spoločenskovedného oddelenia (spojené Historické, Konzervátorské, Dokumentačné oddelenie) – zároveň som sa stal zástupcom riaditeľa, predsedom odborov. Rozbehol som európsku spoluprácu cca v roku 2006 už pred vstupom Slovenska do EU – pozvala ma na audienciu princezná Felicitas Anthalt Coburg Koháry do Salzburgu, následne princ Burgundský na svoje narodeniny do Paríža ako jediného Slováka. V dôsledku možnosti reálne presadiť záchranu pamiatok v meste Banská Bystrica som sa v roku 2014 stal veľkým prekvapením keď ma ako nezávislého a „nebystričana“ zvolili za poslanca. V roku 2018 podpora nabrala obrovský rozmer stal som znovu poslancom a predsedom Komisie kultúry MsZ. Rozbehli sme projekty na záchranu Radvanského kaštieľa, Medeného hámru, bol zrekonštruovaný Robotnícky dom, založili sme ako jediné mesto zo strednej a východnej Európy medzinárodný projekt Európska fuggerovská cesta s mestami z najvyspelejších európskych regiónov v Tirolsku a Bavorsku. Začína sa postupne obnova Medeného hámra, presadzujem už dlhodobo obnovu Mestského hradu v BB. Nevyšla mi záchrana budovy prvého štátneho katolíckeho Moysesovho gymnázia v BB (lebo žijeme na Slovensku) mali sme ho skôr ako Česi. Napísal som niekoľko monografií a zaniknutých častiach mesta BB: Sásová a Rudlová, Radvaň, Kostiviarska a Jakub, Lexikón BB a okolia ako aj monografiu o zaniknutej obci Horné Opatovce v dôsledku ekologickej katastrofy postavením hlinikárne v Žiari nad Hronom. Presadili sme a boli sme úspešní, že sa Radvanský jarmok stal jednou z najväčších a najnavštevovanejších kultúrnych atrakcií na Slovensku, nadviazal som kontakty s potomkom slovenského šľachtického rodu radvanských, ktorý žije v Paríži a ktorý prišiel na pozvanie mesta na Radvanský jarmok do BB. Napísal som dve knihy o význame a histórii Radvanského jarmoku. Presadzovala podporoval som aby sa mesto BB stalo Európskym mestom kultúry, teraz sa uchádzame o titul slovenského mesta kultúry.

Vladimír Sklenka

Ešte pár slov o ňom

Vyrastal som na Strednom Slovensku Žiar nad Hronom Zvolen Hriňová, Banská Bystrica, Modrý Kameň. Prešiel vyspelú Európu videl ako vedia chrániť a využiť kultúrne a prírodné pamiatky. Od detstva sa zaujímam o archeológiu, históriu. Už ako 4 ročný som našiel v štrku cínový kalich zo 17. storočia. Učarovala mi Banská Bystrica, kde som študoval na UMB – zobral som si manželku z BB a presťahoval som sa do Banskej Bystrice. Tu som hneď venoval profesionálne histórii.

Vladimír Sklenka
Dôvod prečo je v projekte?

Vzdelanie, osveta a výchove k lokálpatriotizmu je základ k vzťahu k prostrediu v ktorom žijeme vrátane kultúrnych pamiatok. keďže sa dlhodobo tomu venujem – zaujal ma inovatívny prístup zakladateľov projektu – kde vidím osobne veľkú perspektívu aby sa fakty dostali jednoduchou formou medzi čo najširšiu laickú a predovšetkým detskú – mládežnícku spoločnosť.